operaty wodnoprawne

Jako firma posiadająca wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych świadczymy usługi wykonywania operatów wodnoprawnych w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Usługi wodne takie.jak:
  • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
  • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
  • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
  • odbiór i oczyszczanie ścieków,
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych,
  • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
  • odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
  • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
  • odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.
 2. Szczególne korzystanie z wód takich jak:
  • odwadnianie gruntów i uprawużytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach,
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1,
  • wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
  • wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu,
  • przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
  • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
  • chów ryb w sadzach,
  • zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb,
  • korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę,
  • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę,
  • chów lub hodowlę ryb oraz innych organizmów wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych na te cele.
 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 4. Rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 5. Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 6. Wykonanie urządzeń wodnych,
 7. Regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 8. Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 9. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 10. Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Kontakt

Hydrooperat Ireneusz Kanik
Adres: Mickiewicza 12/19,
42-520 Czechowice - Dziedzice
śląskie
NIP: 547-133-12-71
Telefon: +48 607-212-356
Email: kontakt@hydrooperat.pl


Mapa Dojazdu


Aktualności

Witamy na nowej stronie 
Czytaj więcej